M.E.G.A.

   

M.E.G.A. staat voor : “Mijn Eigen Goede Antwoord”

Het project is gestoeld op het D.A.R.E.-project (Drug Abuse Resistance Education) dat in de Verenigde Staten jaarlijks 5,5 miljoen leerlingen bereikt. Het was de voormalige rijkswachtbrigade van Meeuwen-Gruitrode die het project in ons land introduceerde en het, samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), herschreef op Belgische maat. De lessen voldoen aan de eindtermen van het lager onderwijs. Het project werd inmiddels geëvalueerd door Preffi (Preventie Effectiviteits Instrument - Utrecht) en door professor Vandenbergh van de Katholieke Universiteit Leuven en werd “meer dan behoorlijk” bevonden. In Vlaanderen worden jaarlijks bijna 20.000 leerlingen bereikt. Te Ronse volgen jaarlijks tussen de 200 en de 250 kinderen de MEGA-lessen.

Doel is de leerlingen leren gezonde keuzes te maken met betrekking tot risicogedrag, het gebruik van genotmiddelen en ze ondersteunen in de ontwikkeling van de daarvoor vereiste vaardigheden. Onder andere via rollenspelen leren de kinderen deze vaardigheden aan en leren ze risico’s beter in te schatten.

Het preventiepakket zich richt tot de derde graad van het lager onderwijs. In Ronse wordt het gegeven aan alle leerlingen van het zesde leerjaar. Het pakket bevat tien lestijden waarvan de eerste twee verzorgd worden door de lokale politie. De andere lestijden worden verzorgd door de leerkrachten en het CLB. Voor wat betreft de politie zijn het de inspecteurs Eric Haustraete en Martin Provoyeur die nu al aan het achtste schooljaar met MEGA toe zijn.

Ieder jaar wordt het project afgesloten met een “fruitsapfuif” waarmee aangetoond wordt dat fuiven en plezier maken ook kan zonder genotmiddelen.

Hieronder volgt een overzicht van de lessenreeks.

Les 1: de leerlingen leren het onderscheid te maken tussen de verschillende hulpdiensten en hoe ze die kunnen bereiken. Er wordt uitgelegd wat een veiligheidspasje is. Tevens werkt de les drempelverlagend naar aanspreekbaarheid van de politie. 

Les 2: de leerlingen leren het verschil aan tussen legale en illegale middelen en hun gevaren. Ze leren begrippen zoals genieten, effecten, afhankelijkheid. Pro en contra van al dan niet gebruik van middelen worden gezocht.

Les 3: Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd welke soorten druk er bestaan. De leerlingen reageren hierop via rollenspel. De leerlingen wordt aangeleerd geen “meeloper” te zijn.

Les 4: De leerlingen ontdekken hun zelfbeeld, zowel positief als negatief. Er wordt benadrukt dat iedereen uniek is.

Les 5: De leerlingen leren verschillende antwoordstijlen herkennen: twijfelend - agressief - overtuigend - ... en leren omgaan met een weigering. Ze leren assertief te reageren en te weigeren via rollenspel.

Les 6: De leerlingen leren stress herkennen. Ze leren er mee omgaan en leren hoe ze zich kunnen afreageren.

Les 7: De leerlingen leren omgaan met meningsverschillen en woordenwisselingen. Ze leren wat de gevolgen ervan kunnen zijn en hoe tot oplossingen kan gekomen worden.

Les 8: De leerlingen krijgen inzicht in reclame. Ze leren reclameboodschappen herkennen en welke invloed reclame heeft. De gevolgen van misleidende reclame komt aan bod en hoe erop kan geanticipeerd worden.

Les 9: De leerlingen leren wat een risico is en waarom mensen risico’s nemen. Ze leren risico’s in te schatten en bespreken de positieve en negatieve gevolgen aan de hand van voorbeelden.

Les 10: De leerlingen zoeken naar alternatieven voor tabak, alcohol, drugs, ...

Via een quiz wordt de volledige lessenreeks herhaald.

Afsluiter: Fruitsapfuif.

Alle kinderen die MEGA gevolgd hebben ontvangen eveneens het MEGA T-shirt en een veiligheidspasje.

 

Laatste update 03 apr 2017

Politie Ronse

Politiekegevangenenstraat 14
9600 Ronse

T: 055 33 70 33
F: 055 33 70 00
E: info@pzronse.be

Website:
http://www.lokalepolitie.be/5427

 

Uittreksel strafregister

Vraag via dit webformulier online een uittreksel aan uit het strafregister ("getuigschrift van goed gedrag en zeden")

 

Police on web


Voor bepaalde klachten en aangiftes kunt u ook steeds terecht op de site van Police on Web waar u deze electronisch kan melden. Naar de site ...

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Bekijk hier de openstaande vacatures aan de stad.

 

Download