Hemelwater

Afvalwater en hemelwater scheiden

Sinds 1999 bestaat er in Vlaanderen een stedenbouwkundige verordening die verplicht om bij nieuwbouw en verbouwingen het afvalwater en het hemelwater op eigen terrein te scheiden en een hemelwaterput te voorzien.
Scheiding van hemelwater en afvalwater en hergebruik van hemelwater zijn de sleutelfactoren om te komen tot een efficiënt en duurzaam (afval)waterbeleid. Dit zorgt immers voor:

 • een verdere aanvulling van de grondwatertafel, zodat onze watervoorraden gegarandeerd
        blijven voor de toekomst
 • een vermindering van de overstortfrequentie van de riolen naar de waterlopen,
        zodat er bij hevige regenval minder vuil water terechtkomt in oppervlaktewater.
        Daardoor verbetert de waterkwaliteit in de waterlopen
 • een verminderde menging van het afvalwater en proper hemelwater, zodat
        het onverdunde afvalwater efficiënter kan getransporteerd en gezuiverd worden.
        Dat is economisch én ecologisch voordelig
 • een lager drinkwaterverbruik.
        Als je gratis hemelwater gebruikt in plaats van drinkwater,
        spaar je kostbaar drinkwater en bespaar je op je drinkwaterfactuur. 

 

Het algemene uitgangsprincipe is dat hemelwater op volgende wijze (in volgorde van prioriteit) wordt aangewend:

 1. opvang voor hergebruik;
 2. infiltratie op eigen terrein;
 3. buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige
        afvoerweg voor hemelwater;
 4. lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Alleen als de beste beschikbare technieken geen van deze afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater geloosd worden in de openbare riolering voor afvalwater.

 

Hoe afvalwater en hemelwater scheiden? 

Dit zijn de regels voor het scheiden van afvalwater en hemelwater: :

 • voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is bij de aanleg
        van een gescheiden riolering, de scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater,
        afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, enkel verplicht indien daarvoor geen
        leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.
 • voor bestaande gebouwen in een (half)open bebouwing is, bij de aanleg van
        een gescheiden riolering, een volledige scheiding van het afvalwater
        en het hemelwater verplicht.
 • voor nieuwe gebouwen of bij grondige verbouwingen is een volledige scheiding
        van het afvalwater en het hemelwater en de bouw van een hemelwaterput steeds verplicht.

 

Je moet er voor zorgen dat er aan de rooilijn (dit is de grens tussen jouw eigendom en de straat) 2 buizen toekomen: 1 voor afvalwater en 1 voor hemelwater. Als er in je straat een gescheiden rioleringsstelsel ligt (aparte buizen voor hemelwater en aparte rioolbuizen), dan moet je het afvalwater en het hemelwater gescheiden lozen via 2 aansluitingen. Als er in de straat nog een oud gemengd rioolstelsel ligt, dan laat je de afvalwaterleiding en de hemelwaterbuizen samenkomen in 1 putje aan de rooilijn en wordt dit putje aangesloten. Als er later een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd, dan kan jouw afvalwaterbuis perfect aangesloten worden op de riolering (DWA of droogweerafvoer) en de hemelwaterbuis op de regenwaterafvoerleiding (RWA). 

Voor het type stelsel dat aanwezig is in jouw straat kan je contact opnemen met de technische dienst td@ronse.be. Afvalwater en hemelwater moeten gescheiden zijn op het ogenblik dat de rioleringswerken in de straat zijn uitgevoerd.

Ook als je geen verbouwingen doet, maar bijvoorbeeld je tuin heraanlegt, denk je best aan het aanleggen van een sleuf met een buis voor hemelwater en een buis voor afvalwater.
Voor meer informatie kan je terecht bij de technische dienst.

Afkoppelen hemelwater en afvalwater

Wat moet er gebeuren?

De Europese regelgeving legt een goede kwaliteit van de waterlopen op tegen 2015. Voor Vlaanderen werd deze regelgeving vertaald in de Vlaamse Milieuwetgeving (Vlarem II). Onder Vlarem II wordt gestreefd naar het maximaal aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel bij de aanleg of heraanleg van rioleringen. Dit wil zeggen dat het afvalwater en het regenwater via twee aparte leidingen - DWA, droogweerafvoer (voor afvalwater) en RWA, regenwaterafvoer (voor regenwater) - worden afgevoerd. Het afvalwater vertrekt richting rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), waar het wordt gezuiverd. Het regenwater wordt naar grachten en waterlopen afgevoerd. De Vlaamse milieuwetgeving verplicht ook het scheiden op privaat domein.
In de praktijk betekent dit dat ook het regenwater en het afvalwater van je woning gescheiden dienen afgevoerd te worden van zodra er een gescheiden stelsel in jouw straat wordt aangelegd. Bij voorkeur wordt het regenwater ook zoveel mogelijk ter plaatse opgevangen voor hergebruik, geïnfiltreerd of gebufferd. Dit is het zogenaamde ‘afkoppelen’. Bij nieuwbouw of renovatie wordt dit ook verplicht (via de stedenbouwkundige vergunning).

Wat betekent dit voor jou als burger?

Al het regenwater afkomstig van dakoppervlakken en andere verharde oppervlakken afkoppelen, geldt als algemeen principe.
Voor bestaande gesloten bebouwing dient enkel het regenwater van die verharde oppervlakken te worden afgekoppeld, waarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd. In de meeste gevallen komt dit erop neer dat enkel de voorste helft van de daken van gesloten bebouwingen dient te worden afgekoppeld.
Voor bestaande halfopen of open bebouwingen is een volledige scheiding van het afvalwater en regenwater verplicht, wanneer er in de straat een gescheiden riolering wordt aangelegd.

Meer weten over het praktisch aspect van afkoppelen?

Wilt u weten hoe dit praktisch kan uitgevoerd worden? Wat is afkoppelen? Waarom afkoppelen?
Bekijk dan dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=VLksIHB59pU

Er worden ook enkele opties voor afkoppelen toegelicht alsook de aandachtspunten.

Stappenplan afkoppeling bij (her)aanleg gescheiden riolering

- alle betrokken burgers krijgen brief met informatie
- bezoek elke individuele woning door keurder van de stad: bekijken individuele situatie en uit te voeren werken
- complexe situaties: eigenaar laat afkoppelingsstudie opmaken door erkend afkoppelingsdeskundige
- eigenaar laat afkoppelingswerken uitvoeren (zelf of door aannemer)
- aanvragen keuring bij stadsbestuur (+ onderdelenlijst en uitvoeringsplan met aanduiding van alle leidingen)
- uitvoeren keuring door erkend keurder van de stad
- TIMING: algemeen wordt gevraagd om de afkoppelingswerken af te ronden voor de start van de rioleringswerken op openbaar domein – in sommige straten worden om bepaalde redenen soms andere afspraken gemaakt met de bewoners

TIP 1: neem foto’s tijdens en na de werken met de ligging van de buizen
TIP 2: indien je de afkoppelingswerken laat uitvoeren door een aannemer, maak dan duidelijke afspraken m.b.t. resultaatsverbintenis (conform keuringsattest)

Keuring na de werken

Sinds 1 juli 2011 is de keuring van private riolering verplicht in volgende gevallen:
- voor de eerste ingebruikname
- bij belangrijke wijzigingen
- na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften), op verzoek van de exploitant
- bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein
Na de afkoppelingswerken in het kader van aanleg gescheiden riolering moet er dus ook een keuring gebeuren. Enkel in dat geval wordt de keuring gratis uitgevoerd door de erkende keurder van het stadsbestuur. Eventuele herkeuring is tegen betaling.
De erkende keurder van het stadsbestuur voert geen keuringen uit n.a.v. nieuwbouw- of verbouwingswerken, dan moet je als burger een keuring aanvragen bij een externe keurder. U kan de lijst(en) met erkende keurders vinden via volgende links:

http://db1.vlario.be/inspectionProgramPublic?code=KPR

http://www.aquaflanders.be/sanering/wie-is-mijn-keurder.aspx

 

De keuring praktisch
 1. Keuring is pas mogelijk wanneer:
- de afvoerinstallatie volledig aangelegd is tussen de (geplande) aansluiting op de openbare riolering of gracht ter hoogte van de rooilijn en de aansluitingen voor afval- en regenwater in en aan het gebouw.
- alle toezichtsputjes aanwezig zijn. Alle deksels van toezichtputten, septische putten, hemelwaterputten, … moeten geopend zijn, of snel geopend kunnen worden op eenvoudige vraag.

2. Volgende documenten moeten aanwezig zijn op het moment van keuring:
• een duidelijk uitvoeringsplan met aanduiding van alle leidingen voor hemelwater en afvalwater op het perceel. Dit kan een as-built-plan zijn, maar ook een zelfgemaakt schema, indien mogelijk ondersteund met de bouwvergunning, foto’s, …. en andere relevante informatie
• een ingevulde onderdelenlijst 
Meer info over de keuring van private riolering, vind je in de brochure in bijlage.

Subsidiëring van afkoppelingswerken

Bovenstaande bepalingen worden opgelegd in Vlaamse wetgeving. Het stadsbestuur is er zich echter van bewust dat dit grote gevolgen kan hebben voor de eigenaars die de afkoppelingswerken moeten uitvoeren. De gemeenteraad heeft daarom in zitting van 1 juli 2013 een reglement goedgekeurd voor subsidiëring van afkoppelingswerken die opgelegd worden door het stadsbestuur bij (her)aanleg van riolering in de straat. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de bewezen kosten via facturen (BTW inbegrepen) met een maximum van €1.000 voor open en halfopen bebouwing en €500 voor gesloten bebouwing. Afkoppelingswerken uitgevoerd bij woningen waarbij in de stedenbouwkundige vergunning en/of bijhorend bouwplan de verplichting tot afkoppeling werd opgelegd, komen niet in aanmerking voor subsidiëring. De subsidie wordt éénmalig toegekend per woning of woongebouw en wordt enkel toegekend aan particulieren. Het subsidieaanvraagformulier kan je hier downloaden.

Wat gebeurt er als je niet afkoppelt?

Indien je niet afkoppelt, vergroot je de kans op overstromingen, geurhinder en wateroverlast, zelfs tot in je eigen woning. Het correct afkoppelen van regenwater betekent een ontlasting van het milieu, maar ook u vaart er wel bij.
+ Regenwater: handig in het huishouden (zie lager bij ‘hemelwater gebruiken’)
+ De werking van het rioolstelsel wordt verbeterd (betere zuiveringsefficiëntie doordat er minder verdunning is van regenwater)

Omwille van het belang van afkoppelen heeft de gemeenteraad in zitting van 26 juni een belastingreglement goedgekeurd waarbij een belasting zal geheven worden op woningen waarvan de eigenaars weigeren om de afkoppelingswerken uit te voeren of die de afkoppelingswerken niet correct hebben uitgevoerd. Dit is een jaarlijks weerkerende belasting die het eerste jaar €750 bedraagt, het tweede jaar €1.000 en vanaf het derde jaar €1.250. De belasting wordt geheven zolang voor de woning geen conform keuringsattest werd afgeleverd. Het belastingreglement vind je hier terug.

Meer info?

brochure afkoppeling
brochure keuring private riolering
- presentatie afkoppeling op privaat domein
waterwegwijzer bouwen en verbouwen

 

Hemelwater gebruiken

Hoeveel water verbruiken wij?

Het gemiddelde dagelijkse waterverbruik per persoon in België is 119 liter. Afhankelijk van een aantal factoren en gewoontes kan dit gemiddelde vrij sterk variëren. Indien je waar mogelijk regenwater gebruikt, levert dat gemiddeld gezien een besparing in leidingwater van 57%.

 Verbruikspost

liter/dag/persoon 

% waterverbruik

% besparing

 toilet

 43

36 

36 

 tuin

 5

 4

 4

 schoonmaak

 5

 4

 4

 was

 16

 13

 13

 bad/douche

 39

 33

 -

 vaat

 8

 7

 -

 koken

 3

 3

 -

 Totaal

119 

 100%

 57%

Waarom hemelwater gebruiken?

1. Besparend
      De drinkwaterprijzen en de waterheffing stijgen jaar na jaar. Hierdoor wordt het financieel
      steeds interessanter om hemelwater te gebruiken voor bepaalde huishoudelijke taken.
      Een gemiddeld gezin kan hierdoor ca. 50% besparen.
2. Milieuvriendelijker
      De grondwatervoorraad is beperkt; we moeten er dus zorg voor dragen. Door het
      hemelwater op te vangen en te gebruiken, bespaar je grondwater en lever je een positieve
      bijdrage in de strijd tegen verdroging. Bovendien ontlast je hierdoor de riolering en verhoogt
      het zuiveringsrendement van de waterzuiveringsinstallatie.
3. Zachter
      Hemelwater is zacht, omdat het geen kalk bevat zoals het leidingwater. Daardoor verbruik
      je minder zeep en waspoeder. Je huishoudtoestellen, leidingen en kranen gaan langer mee
      en ook dat is milieuvriendelijker. 

Waarvoor mag je hemelwater gebruiken?

De kwaliteit van goed gefilterd hemelwater voldoet perfect voor:

 • toiletspoeling
 • poetsen van woning en wagen
 • besproeiing tuin
 • wasmachine

Let op ! Voor alle andere toepassingen van water zoals voor het koken en lichaamsverzorging (wassen, douchen, baden), is water van drinkwaterkwaliteit een absoluut vereiste. Gebruik daarvoor leidingwater.

Waar moet je zeker op letten bij het plaatsen van een hemelwaterinstallatie?

Bij het bouwen of verbouwen van een woning van minimum 50 m² verplicht het Vlaamse gewest het plaatsen van een hemelwaterput. Daarnaast zijn in de gemeentelijke bouwverordening van de stad Ronse eveneens reglementeringen opgenomen m.b.t. hemelwaterinstallaties.

 • het volume van de regenwaterput moet in overeenstemming zijn met de dakoppervlakte
        (algemene regel: minimaal putvolume van 5000 liter per 100 m² dakoppervlakte)
 • het gebruik van het opgevangen regenwater is verplicht met een minimaal 2 aansluitingen
        waaronder één toilet
 • regenwater is geen drinkwater, daarom mag geen verbinding gecreëerd worden tussen
        het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de regenwaterput.
        De scheiding moet absoluut en definitief zijn.

Aanbod Farys betreffende regenwaterrecuperatie

Ga je (her)bouwen en ben je verplicht een regenwaterput te plaatsen? Of wil je besparen op je waterfactuur door je bestaande regentank optimaal te gebruiken?
Reni, de nieuwe dienstverlening van Farys biedt all-in-one oplossingen aan die gaan van een design regenton tot een uitgebreide regenwaterinstallatie die aan alle normen voldoet. Een pakket bestaat minimum uit een filter, pomp of aftapkraantje en tank. De regenwaterinstallatie wordt maximaal vooraf gemonteerd en in één keer geleverd.
Elk pakket wordt gratis geleverd met praktische instructies voor de doe-het-zelvers. Plaatsing is ook mogelijk, net zoals het voorvullen van de put. Voor klanten van Farys geldt bij een pakket met plaatsing, ook bij nieuwbouw, het verlaagd btw-tarief van 6%.
Vind het regenwaterpakket dat bij je past. Op http://www.reni.be/ is met de online tool het vinden van de juiste installatie kinderspel. In enkele vragen kom je uit bij het regenwaterpakket dat het meest geschikt is voor je tuin en huis:
- plaatsing bovengronds of ondergronds?
- voor gebruik binnen- en/of buitenshuis?
- in kunststof of beton?
- automatisch of manueel bijvullen of overschakelen op kraanwater bij tijdelijke leegstand van de tank?
Voor persoonlijk advies: Reni – Stropkaai 1 – 9000 Gent – 09/242 58 39 – info@reni.be

Algemeen waterkoopreglement

Hoe moet je na een verhuizing een aansluiting op het leidingwaternetwerk aanvragen? Kunnen eigenaars verantwoordelijk gesteld worden voor de waterfactuur van nalatige huurders? Wat moet je doen om je afvalwater aan te sluiten op het rioleringsstelsel? Op deze en nog vele andere vragen geeft het nieuwe Algemeen Waterverkoopreglement een pasklaar antwoord. Dit reglement bevat duidelijke afspraken over alles wat de levering van leidingwater en de afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater aangaat. Vanaf 1 juli 2011 bieden alle watermaatschappijen en rioolbeheerders in Vlaanderen een dienstverlening die meer op elkaar is afgestemd. Vroeger pasten alle watermaatschappijen en rioolbeheerders hun eigen reglement toe. Het Algemeen Waterverkoopreglement brengt meer eenvormigheid door duidelijk omschreven rechten en plichten, zowel voor de watermaatschappij en de rioolbeheerder als voor de klant.

Het Algemeen Waterverkoopreglement introduceert enkele nieuwe principes. Lees meer>>>

 

Premie voor hemelwater

De stad Ronse voorziet een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterput bij een bestaande woning of bij een kleine verbouwing (waarbij de aanleg van een hemelwaterinstallatie niet is opgelegd vanuit de bouwvergunning). Ook het opnieuw in gebruik stellen van een oude hemelwaterinstallatie bij bestaande woningen wordt gesubsidieerd. De subsidie bedraagt € 0,05 per liter putinhoud met een maximum van € 500. Het subsidiereglement en het aanvraagformulier kan je hier downloaden.  De aanvraag voor een subsidie van de stad moet ingediend worden bij de dienst mobiliteit en duurzaamheid. De subsidie van de stad Ronse wordt uitbetaald nadat je hemelwaterinstallatie gecontroleerd is. Dat kan pas als de installatie volledig aangelegd is en in gebruik is. De aanvraag van de premie gebeurt best voor de uitvoering van de werken.

 

Meer info?

 • Waterloket Vlaanderen: je kan het Waterloket bereiken via het gratis nummer 0800/99 004,
        elke werkdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 16 u30 of via waterloket@vmm.be 
 • Op www.hoofdbovenwater.be vind je een overzicht van alle wettelijke verplichtingen
        i.v.m. particuliere en industriële hemelwaterstromen.
 • www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen: je kan er de brochure 'Waterwegwijzer bouwen
        en verbouwen' downloaden of gratis bestellen. De brochure bevat heel wat informatie
        over hoe in particuliere woningen moet omgesprongen worden met hemel- en afvalwater
 • http://www.farys.be/ (FARYS, voorheen TMVW is in Ronse de watermaatschappij en rioolbeheerder)

 

Laatste update 23 jun 2017

Milieu

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 75
E: milieu@ronse.be

 

Mobiliteit & Duurzaamheid

Nele Defoer

Stadhuis
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 776
E: duurzaamheid@ronse.be
E: mobiliteit@ronse.be


 

 

Omgevingsloket


Dien hier online je digitale bouwaanvraag in.

 

Premies "Wonen"

Een overzicht van alle premies bij thema's zoals "wonen", "milieu" en "water".

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Geoloket.Ronse


Klik door naar Geoloket.Ronse

 

Waterhardheid : feiten en fabels


Klik hier voor meer informatie over de "hardheid" van het water in je buurt.

 

Download