Traject kwaliteitsvolle dienstverlening

Met het huidige traject "Kwaliteitsvolle Dienstverlening" willen het stadsbestuur en OCMW van Ronse de kwaliteit en de efficiëntie van hun dienstverlening structureel verbeteren. Hiervoor wordt een globale aanpak uitgewerkt waarin klantgericht en integraal werken centraal staan.

Teneinde dit doel te behalen worden duurzame verbeteringen aangebracht inzake organisatiestructuur, productaanbod, werkprocessen, infrastructuur, personeelsbeleid en communicatie. Alle actoren (medewerkers, management, mandatarissen) van de stad dragen actief bij aan de realisatie van het project en synergieën met belangrijke stadspartners (o.a. politie) worden opgespoord.

Projectdoelstellingen :

1. Duidelijke visie op dienstverlening
Er wordt gewerkt aan een duidelijke en breed gedragen visie op de stedelijke dienstverlening. Deze visie vormt de basis van de verdere uitwerking van het project en stelt de stad Ronse in staat om tegemoet te komen aan de noden en verwachtingen van zowel klanten als medewerkers. Deze visie reflecteert zich in een aangepast organogram. Op basis van deze visie en in samenwerking wordt een concreet stappenplan uitgewerkt.

2. Optimaliseren van onze producten en processen
Het aanbod aan producten en diensten wordt in kaart gebracht en er wordt nagegaan hoe en via welke kanalen deze producten aangeboden worden. Kritische organisatieprocessen die voor verbetering vatbaar zijn worden opgespoord. In samenwerking met de betrokken diensten wordt nagegaan hoe deze kunnen vereenvoudigd en/of gedigitaliseerd kunnen worden. Centraal staat het streven naar een duurzaam en sterk kwaliteitsbeleid waarbij de werking permanent gemeten, geanalyseerd en bijgestuurd wordt.

3. Moderniseren van het stadhuis
De infrastructurele aanpassingen die noodzakelijk zijn om dee visie op dienstverlening te realiseren worden uitgevoerd. Een stijlvolle publiekshal, een flexibele lokettenwerking en een sterk onthaal met snelbalie moeten een vlotte en aangename dienstverlening garanderen.
De werkruimtes worden aangepakt en kwaliteitsvolle ontmoetingsplekken voor het personeel stimuleren het onderling contact en verbeteren de communicatie. Medewerkers moeten trots op hun werkplek zijn.

4. Een sterkere en meer flexibele administratie
Het menselijk kapitaal binnen de stad Ronse wordt verder versterkt. Een organisatie kan zich pas ontwikkelen indien de kennis en vaardigheden van haar leden systematisch verbeterd worden. Hiertoe volgen medewerkers specifieke vormingstrajecten. Het doel : personeelsleden meer resultaatgericht beoordelen en bieden van flexibiliteit in de wijze waarop zij hun doelstellingen bereiken. In het kader van het project wordt tevens aandacht besteed aan veranderingsmanagement en coachend leiderschap.

5. Een continue en aangepaste communicatie
De interne en externe communicatie is van fundamenteel belang voor het goede verloop van het project. Vanuit een klantgerichte reflex probeert de stad Ronse burger zo goed mogelijk te informeren en te betrekken. Er is daarbij voldoende aandacht om alle medewerkers en bestuursleden van bij de start bij het project te betrekken.

Laatste update 17 feb 2017

Projecten

Julien Vandenhoucke

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 25
E: projecten@ronse.be