Randvoorwaarden

De ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn zo georganiseerd dat er tal van randvoorwaarden bestaan waaraan een project moet voldoen om voor vergunning in aanmerking te komen.  Onderstaand vindt u een overzicht van die belangrijkste randvoorwaarden.

Plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen

Verkavelingen

Rooilijnplannen

Onteigeningsplannen

Verordeningen

Andere

Plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen

Onder deze benaming vallen het gewestplan, eventuele bijzondere plannen van aanleg (BPA) en de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).  Elk van deze plannen geeft een concrete bestemming aan een stuk grond en bepaalt daarmee in grote mate wat mogelijk is en wat niet.  U kan deze plannen digitaal raadplegen via ons geoloket

Onderstaand kan u meer info vinden omtrent de verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen die in Ronse geldig zijn:

- RUP 'Heckensveld'
- RUP 'Sport- en Recreatiezone Leuzesesteenweg'
- RUP 'Zonevreemde Recreatie'
- RUP 'Klein Frankrijk Noord'
- PRUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied Ronse'
- PRUP 'Stedelijk project Ninovestraat'
- PRUP 'Reconversie zones voor verblijfsrecreatie fase 1b Vlaamse Ardennen te Ronse en Maarkedal'
- GewRUP 'Missing link N60 te Ronse'
- GewRUP 'Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur: Onderdelen van de Grote Eenheid Natuur Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg'

Verkavelingen

Verkavelingen worden opgemaakt om bepaalde gebieden verder te gaan ordenen (dit gaat hoofdzakelijk om woongebieden).  Elke verkaveling omvat dan ook inrichtingsprincipes die aangeven wat mag en wat niet mag.  Die inrichtingsprincipes kunnen verschillen van verkaveling tot verkaveling.  Om te weten of je perceel gelegen is in een verkaveling, en zo ja welke specifieke voorwaarden er gesteld worden, kan je terecht bij de dienst wonen-bouwen.

Rooilijnplannen

Rooilijnplannen duiden aan waar de (geplande) grens ligt tussen het openbaar domein en de private eigendom.  De aanwezigheid van een rooilijn kan een belangrijke randvoorwaarde zijn naar de inplanting van gebouwen.  Stukken perceel die binnen de rooilijn gelegen zijn kunnen onteigend worden en kennen ernstige restricties naar (ver)bouwmogelijkheden.  Er bestaat evenwel niet voor elke straat een rooilijnplan.  Om te weten of er een rooilijnplan van kracht is kan je terecht bij de dienst wonen-bouwen of de technische dienst

Onteigeningsplannen

Onteigeningsplannen geven aan welke percelen de overheid voorziet om te onteigenen, in het kader van een welbepaald project.  Dat kan bijvoorbeeld gaan om de aanleg van een industrieterrein of nieuwe wegenis.  Om te weten of er een onteigeningsplan van kracht is kan je terecht bij de dienst wonen-bouwen of de technische dienst

Verordeningen

Daarnaast bestaan er ook gewestelijke, provinciale en gemeentelijke verordeningen die ook elk randvoorwaarden stellen bij bouw, verbouwprojecten of verkavelingsprojecten.  In Ronse zijn volgende verordeningen van toepassing:
Gemeentelijke verordening inzake hemelwater
- Gemeentelijke verordening inzake baangrachten
- Gemeentelijke verordening inzake commercieel centrum
- Provinciale verordening weekendverblijven
- Gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid
- Gewestelijke verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven
- Gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
- Gewestelijke verordening inzake wegen voor voetgangersverkeer
- Gewestelijke verordening inzake bandbreedte

Meer info aangaande de gemeentelijke initiatieven op dit vlak kan je bekomen bij de dienst wonen-bouwen

Andere

Er wordt indien nodig ook advies ingewonnen van bepaalde externe instanties.  Zij bekijken het project van hun invalshoek en kunnen eveneens randvoorwaarden stellen, bijvoorbeeld de stedelijke brandweer, de afdeling monumenten en landschappen...
Naast bovenstaande randvoorwaarden kunnen tenslotte ook heel plaatselijke elementen een rol spelen bij de beoordeling van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.  Dit gaat dan over zaken die te maken hebben met de 'goede ruimtelijke ordening', zaken die doorgaans niet letterlijk in een wet beschreven staan maar niettemin een rol spelen.  Ook wat dit betreft kan je terecht bij de dienst wonen-bouwen

Indien het om complexe of grote projecten gaat is het daarom ook sterk aan te raden vooraf overleg te plegen teneinde teneinde zoveel mogelijk randvoorwaarden van in het begin duidelijk te stellen. 

Laatste update 02 aug 2017

Wonen & Bouwen

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 770
E: wonen-bouwen@ronse.be 

Openingsuren
Ma. - Vr. : 08.30 - 12.00 u.
Wo. ook : 13.30 - 16.00 u.
(niet in juli & augustus)

 

Online aanvragen vastgoedinformatie

Vraag online informatie over bestaande plannen, vergunningen, bouwinbreuken etc. van een perceel grond.

 

Omgevingsloket


Dien hier online je digitale bouwaanvraag in.

 

Premies "Wonen"

Een overzicht van alle premies bij thema's zoals "wonen", "milieu" en "water".

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Geoloket.Ronse


Klik door naar Geoloket.Ronse

 

Download